top of page

Privacy Policy

Privacy statement Intense

 

For the English translation, scroll down.

 

Inleiding

Intense neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@intensesolutions.io.

 

Wie is Intense?

 

Intense is de besloten vennootschap Intense B.V., kantoorhoudende te (5617AG) Eindhoven aan Veemstraat 179, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82934673. Wanneer Intense jouw persoonsgegevens verwerkt, is Intense de verwerkingsverantwoordelijke. Intense heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Mathijs Visscher bereiken via mathijs.visscher@intensesolutions.io.

 

Hoe gebruikt Intense jouw gegevens?

 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Intense persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Intense voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Intense worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf.

Gegevens: E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Dr. Pitt (chatbot)

Doeleinde: Chatfunctie Gegevens: E-mailadres, User ID, Inhoud van het bericht

 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgt Intense jouw persoonsgegevens?

Intense heeft gegevens over jou in bezit, omdat Intense die gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: De werkgever van de jou (de betrokkene).

 

Wat zijn jouw rechten?

 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

 

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Intense over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Intense. Je kunt verzoeken dat Intense je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking

 

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Intense te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Recht van bezwaar Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Intense of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Intense te verkrijgen. Intense zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Intense je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Intense

 

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@intensesolutions.io. Intense zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Intense een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Intense je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

 

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 

• Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Intense

• Data worden geaggregeerd gedeeld met het bedrijf dat gebruik maakt van de dienst, en dus het bedrijf waar jij (de betrokkene) werkt. Op de volgende niveaus worden de data geaggregeerd: Bedrijfsniveau, afdelingsniveau 4 (minimaal tien (10) personen), andere niveaus met een minimum van tien (10) personen (bijvoorbeeld starters of aantal jaar ervaring).

 

Het kan zijn dat Intense verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Intense je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@intensesolutions.io. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Intense jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@intensesolutions.io. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Privacy statement Intense

 

Disclaimer: The Dutch version of this document is the only legally binding version. The English document is for translation purposes only. Wherever the English version differs from the Dutch version, the Dutch version applies.

 

Introduction

 

Intense takes your privacy very seriously and will process and use data about you (the data subject) in a secure manner. In this Privacy Statement, we will explain to you about the data we process and for what purposes. In addition, you can read in this Privacy Statement about the right to protection of your personal data. We advise you to read this Privacy Statement thoroughly. If you have any questions or remarks, please contact us at info@intensesolutions.io.

 

Who is Intense?

 

Intense is the besloten vennootschap Intense B.V., with registered office at (5617AG) Eindhoven listed at the Trade register of the Dutch Chamber of Commerce under 82934673.

 

When Intense processes your personal data, Intense is the data controller.

 

Intense has appointed a data protection officer. You may contact Mathijs Visscher at mathijs.visscher@intensesolutions.io.

 

How does Intense use your personal data?

 

Underneath you will find an overview of the purposes for the processing of your personal data. You will also find a specification of which data Intense uses for that specific purpose, the legal basis, and the period of time Intense keeps this data. For clarity’s sake, we have categorised the purposes.

 

Services, customer management and financial administration

Purpose: Providing the service itself

Information: Email, Data necessary to provide the service, Data generated by the service

Legal basis: Necessary for the performance of a contract

Storage period: As long as necessary for this purpose

 

Dr. Pitt (chatbot)

Purpose: Chat feature

Information: Email, User ID, Message content

Legal basis: Necessary for the performance of a contract

Storage period: As long as necessary for this purpose

How did Intense obtain your personal data?

 

Intense has obtained your data because Intense has obtained your information from third parties. These third parties are: Your employer (the employer of about you the data subject).

 

What are your rights?

 

Under the European General Data Protection Regulation you have a number of rights with regard to your data and the processing thereof:

 

Access

You may access your personal information and make any necessary changes in your account. If you would like to see which personal data Intense has obtained about you, you may exercise your right of access by submitting a request to Intense.

 

Making changes

If you wish to make changes to the personal information that you have seen as a result of a request for access and you are unable to make the changes yourself in your account, you may request that Intense makes these changes for you. You may request that Intense modifies, corrects, supplements, erases or shields your information.

 

Restriction of processing of personal data

You also have the right, under certain conditions, to request Intense to restrict the processing of your personal data.

 

Right to object

If processing of personal data is based on 'legitimate interest' of Intense or a third party, you have the right to object to that processing.

 

Data transfer

You have the right to obtain your personal data from Intense. Intense will provide this in a structured and commonly used format, which can easily be opened using commonly used digital systems. This will also allow you to transfer your data to another provider.

 

Withdrawing consent

When the legal basis for a particular processing is your consent, you have the right to withdraw that consent. This does not affect data processed in the past, but it does mean that we are then no longer allowed to process this data in the future. As a result, Intense may no longer be able to provide you with certain services.

 

Response from Intense

A request can be sent to info@intensesolutions.io. Intense will comply with your request as soon as possible and in any event no later than one (1) month after Intense has received such a request. If Intense rejects your request, we will indicate in our reply why the request is rejected.

 

Recipients of your personal data

Your data may be transmitted to:

• Parties that are involved in the execution or fulfilment of an agreement between you and Intense

• Data will be aggregated and shared with your employer. The data will be aggregated on the following levels: Company level, department level (minimum of ten (10) persons), other levels with a minimum of ten (10) persons (e.g., starters, years of experience).

 

Intense may be obliged to provide your data to a third party, for example on the basis of a legal obligation.

 

Can changes be made to this Privacy Statement?

This Privacy Statement is subject to changes. We therefore advise you to check the Privacy Statement regularly for any changes.

 

Questions, remarks, and complaints

If you have any questions regarding this Privacy Statement and the way Intense uses your data, please send an e-mail to info@intensesolutions.io. If you have a complaint about the way your data is processed, please send an e-mail to info@intensesolutions.io. Furthermore, you always have the right to contact the competent national data protection supervisor. In The Netherlands, this is the Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page